ក្រសួង​ទេសចរណ៍​-​រាជបណ្ឌិត្យសភា​កម្ពុជា ពិភាក្សា​គ្នា​ដើម្បី​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​ស្រាវជ្រាវ​ការអភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ – CEN