តណ្ហា​ក្រាស​ពេក​ហើយ !!! មាន​ប្រពន្ធ​មួយ​មិន​គ្រប់​ យប់​ស្ងាត់​លួច​ចូល​ក្នុង​បន្ទប់​ប្អូនថ្លៃ ធ្វើ​សកម្មភាព​រំលោភ​មិនបាន​សម្រេច តែ​គុក​បានសម្រេច – CEN