ការបំពុល​ផ្សែង​អ័ព្ទ​ឆ្លងដែន​នៅក្នុង​អនុតំបន់​មេគង្គ​ – CEN