ត្រាំ​ថ្លែងថា Huawei អាច​ជា​ត្រូវ​ដាក់​បញ្ជូល​ក្នុង​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN