ឆេះ​អាគារ​សិក្សា​ឈ្នួល​នៅ​ឥណ្ឌា បណ្តាល​ឲ្យ​សិស្ស​ជិត ២០​ នាក់​ស្លាប់​ – CEN