ស្ថានីយ​ស្រែអំពិល អាច​នឹងមាន​សំណល់​ជើង​ប្រាសាទបុរាណ​សម័យមុន​អង្គរ​ – CEN