លទ្ធផល​បណ្តោះអាសន្ន​ចំនួន​អ្នក​បាន​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិ​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN