ប្រុស​ប្រកាន់ ស្រី​ប្រកែក បន្ទាប់​ពួកគេ​ទាំង​២​នាក់នាំគ្នាចូលដេក​ផ្ទះសំណាក់​រួមរ័ក​យ៉ាង​សុខ​ស្រួល ប៉ុន្តែ​សាច់ញាតិ​មក​ទាន់​នាង​ស្រែក​ថា​រំលោភ​ – CEN