ក្រុមហ៊ុន​សំខាន់ៗ​របស់​ចិនមក​កម្ពុជា សិក្សា​ស្វែងយល់ធ្វើ​ជំនួយ​ផ្នែក​ឱសថ ការពារ​សុខភាព កសិកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ការកែច្នៃ និង​វប្បធម៌​ – CEN