លោក​នេ​ត សាវឿន បាន​តឿន​មន្ត្រីនគរបាល ត្រូវ​ពង្រឹង​បន្ថែម​នូវ​កិច្ចការងារ ទាក់ទង​នឹង​ស្ថានការណ៍​ព្រំដែន​ – CEN