មជ្ឈមណ្ឌល​ចំណេះដឹង​មូលដ្ឋាន​នៅ​ភូមិ​ដំបូក​វិល គម្រោង​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រប់គ្រាន់​មូលដ្ឋាន​របស់​អតីត​ព្រះមហាក្សត្រ​ថៃ – CEN