ក្រុម​បងតូច​បងធំ ប៉ះទង្គិច​គ្នា​ក្នុង​គុក​ប្រេ​សុីល បណ្តាលឲ្យ​អ្នកទោ​សស្លាប់ ៤០​នាក់​ – CEN