លោក ហេង សួរ បង្ហាញ​ពីរ៉ាមីត​នៃ​កម្លាំង​ពលកម្ម​នៅ​កម្ពុជា ក្នុងសម័យ​បដិវត្ត​ឧស្សាហកម្ម​ទី​៤ – CEN