ប្ដី​ប្រើ​ដំបង​វាយ​ប្រពន្ធ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ​ – CEN