ប្រការ​នឹកស្មាន​ពុំ​ដល់​ពី​ប្រទេស​អ្នកមាន​បំផុត ប៉ុន្តែ​ក៏​បំពុលបរិស្ថាន​ខ្លាំងជាងគេ​ដែរ​ – CEN