ពិនិត្យ​ជាក់ស្ដែង​ចំពោះ​ករណី​មាន​ការបោះបង្គោល​ជា​ឡូត៍​ចូល​សមុទ្រ​និង​មាន​ប្លង់​កម្មសិទ្ធិ​ – CEN