មន្ត្រី Huawei ថា​ការ​ដាក់​ក្រុមហ៊ុន​ខ្លួន​ចូល​ក្នុង​បញ្ជីខ្មៅ នឹង​ប៉ះពាល់​ក្រុមហ៊ុន​អា​មេ​រិច​រាប់ពាន់ និង​ការងារ​រាប់​មុឺន​នៅ​អាមេរិច​ – CEN