​ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​ចំនួន​១៣៧ គម្រោង បាន​ចុះបញ្ជី​គម្រោង​វិនិយោគទុន លើ​គ្រប់​វិស័យ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN