ព​ន្ធកាត់​ទុក (១%) ត្រូវបាន​ដកចេញ​ជា​ផ្លូវការ​ហើយ​នៅថ្ងៃនេះ​ – CEN