អភិបាល​រាជធានី ណែនាំ​ឲ្យ​មន្ត្រី​របស់​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ទាំងអស់​ត្រូវ បំរើសេវា​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឲ្យបាន​ល្អ​ – CEN