អឺរ៉ូ​ឆា​ម​ស្វែងយល់​ពី​ឱកាស​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ការវិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា និង​ជំរុញ​ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និង​ការវិនិយោគ​របស់​អឺរ៉ុប​ – CEN