មន្ត្រី និង​មហាជន ៖ បើ​មិន​កម្ចាត់​សម្រាម សម្រាម​នឹង​បំផ្លាញ​យើង​ – CEN