សម្តេច​តេជោ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​បានស្នើដល់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម បន្ដ​ជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឲ្យបាន​ទូលំទូលាយ នូវ​ការការពារ​កុមារ​ពី​អំពើហិង្សា និង​ពលកម្ម​កុមារ​គ្រប់​រូបភាព​ – CEN