តួនាទី​អ្នកសារព័ត៌មាន គួរ​គប្បី​ប្រកាន់ខ្លួន​ដើរតួនាទី​ជា​កញ្ចក់​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ការ​ពិត​របស់​សង្គម និង​រឿងរ៉ាវ​ផ្សេងៗ – CEN