រូបថត​ដែលជា​ប់​ជ័យលាភី​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​រូបថត បង្ហាញ​ពី​ភាពសម្បូរ​បែប​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ទន្លេមេគង្គ , អ្នក​ថតរូប​កម្ពុជា​៣​នាក់ ជាប់​ជ័យលាភី​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​រូបថត​របស់​គណៈកម្មកា​រ​ទន្លេមេគង្គ​ – CEN