ចិន​ត្រៀម​ខ្លួន​រួចរាល់​សម្រាប់​សង្គ្រាម​ពាណិជ​កម្ម​ជាមួយ​អា​មេ​រិច តែ​ទ្វារ​នៅ​តែ​បើកសម្រាប់​ការចរចា – CEN