មាន​តែ​ការបោះឆ្នោត​ទៀងទាត់ ទើប​អាច​ធានា សន្តិភាព​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN