កម្ពុជា​និងទីម័​រលេស ពង្រីក​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​រួម​ទាំង​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិស័យ​វិនិយោគ ទេសចរណ៍​ – CEN