កំណត់ហេតុ​ស្ដីពី​ព្រះពុទ្ធ​មួយចំនួន នៅ​ទីក្រុង​លវោ ឬ​លពបុរី​ – CEN