នគរបាល ចាប់​ឡាន​ដឹក​សត្វ​ត្រកួត និង​អណ្តើ​កជាង​ 600​ គីឡូ​ – CEN