ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញ​សេចក្តីណែនាំពី​ការត្រៀម និង​ឆ្លើយតបពេល​មាន​គ្រោះទឹកជំនន់​ – CEN