ចុងភៅកម្ពុជាដណ្តើមបានជ័យលាភី ពានមាស ១ និងមេដាយគ្រប់កម្រិតចំនួន ២៧ ក្នុងការប្រកួតប្រជែង មុខម្ហូបអាហារអាសុីឆ្នើមឆ្នាំ២០១៩ នៅប្រទេសថៃ – CEN