អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល សម្ដែង​ការព្រួយបារម្ភ ចំពោះ​ស្ថានភាព​នយោបាយ និង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ការគោរព​សិទ្ធិមនុស្ស នៅ​កម្ពុជា​ – CEN