លោក​ត្រាំ ថា ៖ ​ការយកពន្ធ​ទំនិញ​នាំចូល​ពី​មិចស៊ិចកូ អាច​នឹង​ចូល​ជា​ធរមាន​នៅ​អាទិត្យ​ក្រោយ​ – CEN