អនុក្រឹត្យ​ថ្មី ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ​យានជំនិះ​ដើម មាន​សិទ្ធិ​ស្នើសុំ​រក្សា​លើ​លេខ ចុះបញ្ជី​យាន្ត​ជំ​និះ សម្រាប់​ការចុះបញ្ជី​យានជំនិះ​ថ្មី​របស់​ខ្លួន​ – CEN