រាប់អាន​គ្នា ៦០​ឆ្នាំ​ហើយ ទីបំផុត​ទើប​ដឹងថា ជា​បងប្អូន​បង្កើត​នឹង​គ្នា​សោះ​ – CEN