មាន​ព័ត៌មាន​ផ្សាយ​ថា​ មាន​ការឃុបឃិត​កាប់​ឈើ​ព្រៃ​ឡង់ ​រួច​ដឹក​ចូល​ក្រុមហ៊ុន​ស៊ី​ង​បាយ​អូ​ថេក ​បន្លំ​ធ្វើ​ឈើ​ស្របច្បាប់​ – CEN