មន្ត្រី​ការិយាល័យ​ឧបការី​តំណាង​ពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក មើលឃើញ​អំពី​ការរីកចម្រើន​នៃ​ទំហំ​ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុជា – CEN