រាជរដ្ឋាភិបាល ប្តេជ្ញា​ធ្វើឱ្យ​កម្ពុជា​ក្លាយជា​ដែនដី​សម្រាប់​ការវិនិយោគ​ពី​បរទេស​ – CEN