យុវតី​ម្នាក់​លេង​ទូរស័ព្ទ​កំពុង​សាក​ថ្ម ឆក់​ស្លាប់​ – CEN