លោក​ប្រាយុទ្ធ​ត្រូវបាន​បោះឆ្នោតឲ្យ​ក្លាយជា​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ទោះ​មិន​បាន​ឈ្នះ​ការបោះឆ្នោត​ក៏​ដោយ​ – CEN