បើ​ចង់អោយ​ខួរក្បាល​មាន​ការចងចាំ​ល្អ អ្នក​គួរ​ទទួល​ទាន​អាហារ​ទាំង​នេះ​ឲ្យបាន​ច្រើន​ – CEN