ក្រុមហ៊ុនមឈូស១​ជួល​ស្រី​ស្អាត​ឲ្យ​ដេក​ស្រាត​ឡង់សេ​​មឈូស ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ម៉ូយ​ទិញ​ច្រើនៗ ខ្ពើម​ខ្វល់​អ្នក​រិះកន់ – CEN