ខ្លារខិន​ខាំ​ហែក​កុមារ​អាយុ ២​ឆ្នាំ ​រហូត​ដល់​ស្លាប់ នៅ​អាហ្វ្រិច​ – CEN