ធនាគារ​ភ្នំពេញ​ពាណិជ្ជ (PPCBank) ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយ​នឹង​សាជីវកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ (IFC) ដើម្បី​ពង្រីក​សេវា​កម្ចី​ដល់​អាជីវកម្ម​ធុន​តូច​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN