ស្ត្រី​ស្អាត​ម្នាក់ ជិះ​រថយន្ត​ចូល​វត្តសារាវ័ន្ត ទាញយក​ភ្លើង​ខ្លី​បាញ់​ផ្អើល​ព្រះសង្ឃ – CEN