ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា និង​បារាំង បាន​ឈានដល់ ១,២៦ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ – CEN