វេទិកា​ពន្ធដារ​ឆ្នាំ ២០១៩ ​ដើម្បី​បញ្ជ្រាបវប្បធម៌​ការបង់ពន្ធ របស់​អ្នក​ជាប់ពន្ធ​គ្រប់​ប្រភេទ​ – CEN