នំ​បញ្ចុក មាន​ប្រភព​កើតចេញ ពី​គ្រួសារ​អ្នកស្រែ​ពីរ​នាក់​ប្តី​ប្រពន្ធ ដែល​ធ្វើស្រែ​ស្រូវ​វារ​ – CEN