ទឹកភ្លៀង​ជា​ដំណោះស្រាយ​សម្រាប់​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​នៅ​តំបន់​ជនបទ​ – CEN